نوین رایان

اسامي برندگان قرعه كشي فصلي ويژه همكاران-تابستان 1394


نام و نام خانوادگي

استان

شماره همراه

جايزه

سعيد شجاعي

تهران

2029***0912

يك دستگاه تبلت Asus

ايمان شباهنگ

اصفهان

5022***0913

يك دستگاه تبلت Asus

آرزم خادم

فارس

0096***0937

يك دستگاه تبلت Asus